ข้อกำหนดและเงื่อนไข การใช้บัตรสะสมคะแนน ไอ-พ้อยท์ การ์ด

    ข้าพเจ้าผู้สมัครขอใช้บัตรสะสมคะแนนอิเซตัน (I-Point Card) ได้ทราบและตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

    1. สมาชิกบัตรสะสมคะแนนอิเซตัน (I-Point Card Member) (จากนี้ไปจะเรียกว่า “IPCM”) หมายถึง ลูกค้าที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกของบัตรสะสมคะแนนอิเซตัน (I-Point Card) (จากนี้ไปจะเรียกว่า “IPC”)

        ของบริษัทอิเซตัน (ประเทศไทย) จำกัด (จากนี้ไปจะเรียกว่า “บริษัทฯ”)

    2. คำแนะนำสำหรับการสมัครสมาชิก

        บัตร IPC เป็นบัตรสะสมคะแนน ไม่ใช่บัตรเครดิตและไม่สามารถให้ผู้อื่นใช้แทนได้ สามารถสมัครได้ที่แผนกบริการลูกค้า

        ไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัคร สำหรับผู้ที่มีที่อยู่ถาวรในประเทศไทยและผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป เท่านั้น

        โปรดแสดงพร้อมแจ้งหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (Passport) เมื่อต้อการสมัครสมาชิก

        บัตร IPC หนึ่งใบสามารถใช้ได้เพียงหนึ่งท่าน ไม่มีบัตรสำหรับครอบครัว

    3. การเก็บรักษาและสิทธิในการครอบครองบัตร IPC

        โปรดระมัดระวังไม่ให้บัตร IPC หักงอ หรือเก็บไว้ใกล้กับวัตถุที่มีแม่เหล็ก ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการครอบครอง

        บัตร IPC เฉพาะสมาชิกผู้ถือบัตรเท่านั้น ไม่สามารถให้ยืม มอบให้ผู้อื่น หรือนำบัตร IPC ไปใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการเงินอื่นๆ

        ได้ บัตร IPC ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ

        บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัตร และ/หรือ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสิทธิประโยชน์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

    4. วิธีการใช้บัตร IPC สำหรับสินค้า และร้านค้าที่สามารถใช้บัตรได้

        บัตร IPC สามารถใช้ได้ที่ห้างสรรพสินค้าอิเซตัน (ประเทศไทย) เท่านั้นไม่รวมร้านค้า และ/หรือ สินค้าบางประเภทดังต่อไปนี้

        เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ ค่ามัดจำ ค่าแก้ไขสินค้า ค่าซ่อมแซมสินค้า ค่าขนส่งสินค้า ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสินค้า บัตรกำนัล

        สินค้าที่ไม่ร่วมรายการ ร้านค้าเช่าภัตตาคารที่มิได้ออกใบเสร็จรับเงินโดยอิเซตัน รวมทั้งอื่นๆ ตามกำหนด

        โดย IPCM ต้องแสดงบัตร IPC ต่อแคชเชียร์ก่อนการชำระค่าสินค้าทุกครั้ง มิฉะนั้นจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์และคะแนนสะสมสำหรับการซื้อสินค้าในครั้งนั้น

    5.สิทธิประโยชน์และการสะสมคะแนนของบัตร IPC

        ได้รับส่วนลด 5% สำหรับสินค้าราคาปกติ ยกเว้น สินค้าในซุปเปอร์มาเก็ต Souzai เครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้าผ่อนชำระ ค่ามัดจำ ค่าแก้ไขสินค้า

        ค่าซ่อมแซมสินค้า ค่าขนส่งสินค้า ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสินค้าบัตรกำนัลสินค้าที่ไม่ร่วมรายการและร้านค้าเช่า ได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนน

        สำหรับทุกยอดซื้อ 200 บาท โดยการชำระผ่านบัตร IPC (หลังหักส่วนลดต่างๆแล้ว) โดยคะแนนได้รับ 1 คะแนน สามารถนำไปใช้เป็นส่วนลด

        ยกเว้น เครื่องสำอาง Chanel เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ ค่ามัดจำ ค่าแก้ไขสินค้า ค่าซ่อมแซมสินค้า ค่าขนส่งสินค้า ค่าใช้จ่ายการติดตั้งสินค้า

        บัตรกำนัลสินค้าที่ไม่ร่วมรายการและร้านค้าเช่า กรุณาแสดงบัตร IPC ก่อนชำระค่าสินค้า คะแนนจะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติและมีการประมวลผลคะแนนทันที

         หลังจากมีการชำระเงินค่าสินค้าตามจำนวณเงินที่ใช้จ่ายยอดการชำระค่าสินค้าจะเป็นยอดหลังจากหักส่วนลด รวมถึงส่วนลดจากการใช้คูปอง, โปรโมชั่นต่างๆ

        กรณีที่ไม่ได้แสดงบัตร IPC และ/หรือ ไม่ได้แจ้งการเป็นสมาชิกบัตร IPC ก่อนการชำระค่าสินค้าจะไม่สามารถนำคะแนนในครั้งนั้นมาสะสมเพิ่มในภายหลังได้

        คะแนนสะสมไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือนำไปแลกซื้อบัตรกำนัลอิเซตันได้ สามารถใช้บัตร IPC ได้เพียง 1 ใบ ต่อการชำระเงินสินค้าแต่ละครั้งเท่านั้น

        การคิดส่วนลดและคะแนนที่ได้รับ ต้องเป็นไปตามระบบและวิธีการคำนวณของบริษัทฯเท่านั้น

    6.การแลกใช้คะแนนสะสมในบัตร IPC

        IPCM ต้องแลกบัตร IPC ทุกครั้ง เพื่อแลกใช้คะแนนสะสมในบัตร IPC

        IPCM ต้องลงลายมือผู้ถือบัตรในเอกสาร เพื่อยืนยันและยอมรับการแลกใช้คะแนนสะสมในบัตร IPC

    7. การเปลี่ยน และ/หรือคืนสินค้า

        การเปลี่ยน และ/หรือ คืนสินค้า ต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของทางบริษัทฯ เท่านั้น

        ในกรณีที่ IPCM ประสงค์จะเปลี่ยน และ/หรือ คืนสินค้าที่ได้ซื้อโดยการใช้บัตร IPC

        จะต้องนำใบเสร็จรับเงิน (ต้นฉบับ)สินค้า และบัตร IPC มาแสดงพร้อมกัน

        คะแนนที่ได้รับ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อสินค้าดังกล่าวจะถูกหักลบออกจากคะแนนสะสมที่อยู่ในบัตร IPC

        ในกรณีที่คะแนนสะสมในบัตรคงเหลือไม่พอ IPCM จะต้องชำระส่วนต่างที่เหลือให้บริษัทฯ ด้วยเงินสดในอัตรา 1 คะแนน เท่ากับ 1 บาท

        ในกรณีที่IPCM ใช้คะแนนสะสมแลกเป็นส่วนลดเพื่อซื้อสินค้าดังกล่าว บริษัทฯ จะคืนคะแนนสะสมให้ในบัตร IPC ตามระบบและวิธีการคำนวณของบริษัทฯ เท่านั้น

    8. การปรับระดับสิทธิประโยชน์ของผู้ถือบัตร

        IPCM จะได้รับการพิจารณาปรับเปลี่ยนเป็นบัตร VIP ตามยอดการใช้จ่ายผ่านบัตร IPC (หลังจากหักส่วนลดต่างๆ แล้ว)

        ตลอดช่วงปี นับจากเดือนมกราคมถึงธันวาคมของทุกปี ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ลูกค้า VIP จะได้รับส่วนลด 5%

        สำหรับการซื้อสินค้าในซุปเปอร์มาร์เก็ต Souzai และสินค้าราคาปกติ ยกเว้น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่และสินค้าที่ไม่ได้ร่วมรายการ

        สำหรับผู้ที่มียอดการใช้จ่ายผ่านบัตร IPC ตามรอบระยะเวลาจนถึงวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี มากกว่า 100,000 บาท

        บัตรจะได้รับการปรับสิทธิประโยชน์เป็นบัตร VIP ทันที นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมในปีถัดไป

        ทั้งนี้หากยอดการใช้จ่าย ผ่านบัตร IPC ของปีปฏิทินใด (มกราคม ถึง ธันวาคม) ไม่ถึง 100,000 บาท

        บัตรจะถูกปรับเป็น IPC โดยอัตโนมัติ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมของปีถัดไป

    9. ระยะเวลาในการสะสมคะแนน

        คะแนนสะสมสามารถเก็บสะสมไว้ได้ 1 ปี นับจากวันที่ IPCM มีการใช้จ่ายด้วยบัตร IPC ครั้งสุดท้าย โดยจะระบุวันที่ได้บนบัตร คะแนนสะสมที่หมดอายุแล้วจะไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก

        คะแนนสะสมในบัตร IPC ไม่สามารถโอนไปยังบัตรอื่นได้

    10. กรณีบัตร IPC สูญหาย, ถูกขโมย         ในกรณีที่บัตร IPC สูญหายหรือบัตรถูกขโมย สามารถออกบัตรใหม่ได้ที่แผนกบริการลูกค้า โดยมีค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่ 50 บาท ต่อบัตร

        คะแนนสะสมในบัตรเก่าจะถูกโอนถ่ายไปยังบัตร IPC ที่ออกใหม่ภายใต้ชื่อ-นามสกุลเดิมเท่านั้น ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม IPCM จะเป็นผู้รับผิดชอบ

        หากมีการใช้บัตร IPC ของตนเองทั้งสิ้น รวมทั้งคะแนนสะสมที่มีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการใช้งานดังกล่าวด้วย

    11.กรณีที่ลืมบัตร IPC

        IPCM ต้องแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ก่อนการชำระค่าสินค้าเพื่อรับสิทธิประโยชน์

        แต่ไม่สามารถแลกใช้คะแนนสะสมในบัตร IPC ได้ กรณีที่ไม่พบข้อมูล และ/หรือ ข้อมูลไม่ถูกต้อง จะไม่สามารถรับสิทธิประโยชน์ดังกล่าวได้

    12.การเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ         เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ ฯลฯ เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน

        กรุณาแจ้งมายังบริษัทฯ โดยทันทีที่แผนกบริการลูกค้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ

        หากท่านไม่ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ทางบริษัทฯทราบล่วงหน้า

    13.การยกเลิกสมาชิกของ IPCM และการสิ้นสุดความเป็นสมาชิก

        หาก IPCM มีความประสงค์ที่จะยกเลิกการเป็นสมาชิก ขอให้แจ้งความจำนงพร้อมคืนบัตร IPC ให้กับแผนกบริการลูกค้า

        บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัตร และ/หรือ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ใดๆ ตามข้อกำหนดนี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า